Aktualności

Walne zebranie TMMS - 22 III 2013r.


więcej zdjęć w galerii
Sprawozdanie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna jest stowarzyszeniem na trwałe wpisanym w krajobraz organicznikowskiego działania miejscowej społeczności. Członkowie TMMS mają ponad 30. letnie doświadczenie w działalności organizacji pozarządowych, wypełniających obszary nieobjęte działalnością organów samorządowych i państwowych. W swych zadaniach szczególnie realizujemy się na polu szeroko pojętej małej ojczyzny, ochronie dziedzictwa kulturowego i związanym z tym niesieniem wsparcia edukacyjnego. Propagując idee małej ojczyzny udostępniania o niej wszelkie informacje, szczególnie w formie informacji internetowych i prasowych. Wydawany do 2011 r. periodyk „Wieści ze Strzelna”, był tym najważniejszym przekaźnikiem wiedzy o Strzelnie i okolicy. Niestety niezrozumienie idei przyświecającej naszemu stowarzyszeniu spowodowało, że dotychczasowy sponsor główny ograniczył kwotę dotacji do tak niskiego poziomu, iż musieliśmy zawiesić wydawanie „Wieści...”. Czasopismo to wpisało się na trwałe w rynek wydawniczy naszego miasta i należy mieć nadzieję, że kiedyś, przy sprzyjających warunkach powrócimy na niego.
TMMS zarejestrowane zostało 19 czerwca 2008 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym i realizowało zadania wytyczone na walnym zebraniu członków. Na koniec 2012 r. TMMS liczyło 35 członków, w tym jednego honorowego. W grupie założycielskiej nowego stowarzyszenia było nas 19. W miesiącu czerwcu zmarł wiceprezes TMMS Ryszard Cyba. W czasie ubiegłorocznego okresu sprawozdawczego, tj. od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przeprowadziliśmy szereg przedsięwzięć, które wcześniej zaplanowane zostały przez Zarząd. Były to:
W kwestii wydawniczej i publicystycznej nasze działania ograniczyły się do publikowania artykułów w prasie regionalnej i specjalistycznej – „Gazeta Pomorska”, „Rozmaitości Mogileńskie” oraz „Rocznik Genealogiczny WTG Gniazdo”. Wydaliśmy okolicznościową składankę poświęconą kwestom cmentarnym organizowanym na przestrzeni ostatnich lat w formie informatora.
W maju 2012 urządziliśmy wystawę poświęconą ziemiaństwu powiatu strzeleńskiego w Romańskim Ośrodku Kultury Ottona i Bolesława.
Włączyliśmy się w organizację 55-lecia PTTK w Strzelnie prezentując odczyt o kulturze i znaczeniu ziemiaństwa w dziejach naszej małej ojczyzny, z jednoczesną organizacją wystawy poświęconej dworom i folwarkom ziemiańskim.
Dziełem największym było przeprowadzenie odbudowy pomnika nagrobnego rodziny Siemianowskich i Strzeleckich – patriotów strzeleńskich, uczestników powstania styczniowego. Był to ostatni pomnik z serii odbudowanych i odnowionych poświęconych powstańcom w związku z przypadającą w 2013 r. 150-rocznicą powstania styczniowego. Koszt tego przedsięwzięcia zamknął się kwotą 5 860,74 zł.
Przeprowadzono kwestę cmentarną, w wyniku której zebrano 2 825,20 zł.
W kwestii inicjowania badań naukowych dotyczących Strzelna i regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, udzieliliśmy pomocy dwóm doktorantom oraz czterem studentom w zebraniu materiałów do prac doktorskich, magisterskich i licencjackich.
Popularyzując wydarzenia historyczne i ludzi zasłużonych dla Strzelna i pogranicza kujawsko-wielkopolskiego zainicjowaliśmy propagowanie przedwojennej fotografii będącej dziełem ks. Franciszka Wasieli, odkrytych na strychu plebani w Głuszynie-Poznaniu.
Prowadzenie bloogu „Strzelno moje miasto” oraz wątku „Spacerkiem po Strzelnie”, który ma blisko 600 wejść dziennie.
We współpracy z ks. proboszczem oraz kierownikiem UM prowadziliśmy permanentną opiekę nad miejscami pamięci narodowej, grobami zasłużonych strzelnian oraz pomnikami nagrobnymi o znaczącej wartości kulturowej w ogólnej liczbie 64.
Współpracowaliśmy z instytucjami kultury Strzelna, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, a szczególnie z WTG „Gniazdo” z Gniezna, Stowarzyszeniem Przyjaciół Muzeum Ziemi Mogileńskiej z siedzibą w Chabsku, Polskim Towarzystwem Turystyczno Krajoznawczym oraz Romańskim Ośrodkiem Kultury im. Ottona i Bolesława Związkiem Kombatantów RP i BWP.
Współpracwaliśmy z osobami prywatnymi, naukowcami i pisarzami w kraju i poza granicami i wspólne promowanie Strzelna i pogranicza kujawsko-wielkopolskiego.
Współpracowaliśmy z Urzędem Miejskim w Strzelnie i organami przedstawicielskimi Gminy Strzelno w zakresie organizacji świąt i uroczystości. Współpraca z Domem Kultury i Biblioteką Publiczną.
Dodam, że członkowie nasi poza pracą statutową również piszą artykuły, książki, dokumentują wszystkie ważniejsze wydarzenia w Strzelnie i okolicy, uczestniczą w różnych programach i audycjach, spotkaniach, komitetach, grupach eksperckich. Biorą udział w uroczystościach organizowanych w Strzelnie i regionie, proszeni są na spotkania i wykłady, podczas których promują naszą małą ojczyznę. Oficjalne delegacje TMMS-u uczestniczą w pogrzebach zasłużonych strzelnian i osób z naszym regionem związanych. Członkowie zarządu są konsultantami wielu przedsięwzięć, a ich opinie są znaczącymi w podejmowaniu różnych decyzji.
Szereg zadań, które zostały przeprowadzone w okresie sprawozdawczym zostały wykonane przy pełnej współpracy i pomocy organów samorządowych, szczególnie Burmistrza Strzelna i Starosty Mogileńskiego. Nadto sponsorów: Wojciecha Rutkowskiego, Ryszarda Jaroszewskiego, Leona Zienowicza i wielu innych, którym tą drogą serdecznie dziękujemy. Oddzielne podziękowanie kieruję pod adresem wszystkich wolontariuszy, którzy wspierają naszą akcję ratowania dziedzictwa kulturowego.Marian Przybylski