S T A T U T
Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna


Rozdział I
Postanowienia ogólne§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Towarzystwo Miłośników Miasta Strzelna i w dalszych postanowieniach statutu zwane jest towarzystwem.

§ 2

1. Towarzystwo jest utworzone na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.
2. Towarzystwo działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855) oraz niniejszego statutu.

§ 3

1.Terenem działalności Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna jest miasto i gmina Strzelno oraz region pogranicza kujawsko wielkopolskiego.
2.Siedzibą towarzystwa jest miasto Strzelno.

§ 4

1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci podłużnej z napisem: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA STRZELNA opatrzonej adresem i identyfikatorem oraz pieczęci okrągłej z emblematem towarzystwa.
2. Towarzystwo może posiadać godło.

§ 5

Działalność towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.


Rozdział II
Cel i środki działania§ 6

Celem towarzystwa jest gromadzenie zabytków kultury materialnej, szerzenie wiedzy o przeszłości i dniu dzisiejszym miasta Strzelna i regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, ochrona zabytków i pamiątek miasta i regionu w granicach dozwolonych ustawami i rozporządzeniami odpowiednich organów, promowanie lokalnych twórców, walorów turystyczno-krajoznawczych oraz troska o estetyczny wygląd miasta i jego wszechstronny rozwój.

§ 7

Cele określone w § 6 towarzystwo realizuje przez:
1. Urządzanie odczytów, wykładów o przeszłości miasta i regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego, o jego rozwoju w różnych dziedzinach.
2. Wydawanie czasopisma regionalnego i publikacji regionalnych w tym o przeszłości miasta i regionu: roczników, przewodników, prac naukowych itp.
3. Urządzanie wystaw ilustrujących różne okresy przeszłości miasta i jego rozwoju.
4. Inicjowanie badań naukowych dotyczących Strzelna i regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego.
5. Popularyzowanie wydarzeń historycznych i ludzi zasłużonych dla Strzelna i pogranicza kujawsko-wielkopolskiego.
6. Składanie wniosków, memoriałów odnośnie spraw objętych działalnością towarzystwa.
7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony zabytków, a także sprawowanie opieki nad miejscami pamięci i martyrologii oraz miejscami kultu.
8. Organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.
9. Organizowanie konkursów mających na celu popularyzowanie wiedzy o Strzelnie i regionie pogranicza kujawsko-wielkopolskiego.
10. Podejmowanie działań na rzecz ochrony lokalnego środowiska przyrodniczego oraz troska o estetyczny wygląd miasta i regionu.
11. Proponowanie i opiniowanie nadawania nazw placom, alejom, skwerom, parkom i ulicom.
12. Prowadzenie kroniki obejmującej wydarzenia bieżące w mieście i regionie pogranicza kujawsko-pomorskiego, a także ważniejsze działania towarzystwa.
13. Inspirowanie środowiska twórczego regionu pogranicza kujawsko-wielkopolskiego i organizowanie działalności klubowej.
14. Współpracę z instytucjami samorządowymi, stowarzyszeniami i innymi zajmującymi się upowszechnianiem oświaty i kultury.


Rozdział III
Członkowie towarzystwa, ich prawa i obowiązki§ 8

Członkiem towarzystwa może być każdy pełnoletni obywatel Polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych.

§ 9

Towarzystwo posiada członków:
1. Zwyczajnych.
2. Wspierających.
3. Honorowych.

§ 10

Członkiem zwyczajnym towarzystwa może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która:
1. Złoży deklarację członkowską na piśmie.
2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków towarzystwa.

§ 11

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu towarzystwa.

§ 12

Członkiem wspierającym towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów towarzystwa.

§ 13

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 14

Członkiem honorowym towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój towarzystwa.

§ 15

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zebranie Członków na wniosek 12 członków towarzystwa.

§ 16

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
1. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz towarzystwa.
2. Brania udziału w Walnym Zebraniu Członków, głosowania na nim i stawiania wniosków.
3. Uczęszczania do lokalu towarzystwa i korzystania z jego urządzeń.
4. Udziału w zebraniach, wykładach oraz wszelkich innych pracach towarzystwa.

§ 17

Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach towarzystwa, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 18

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Brania udziału w działaniach towarzystwa i realizacji jego celów.
2. Przestrzegania statutu i uchwał władz towarzystwa.
3. Regularnego opłacania składek.

§ 19

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 20

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz towarzystwa.

§ 21

Utrata członkostwa następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
2. Wykluczenia członka przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz towarzystwa.
3. Wykluczenia członka przez Zarząd z powodu nie płacenia składek przez okres 1 roku.
4. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
5. Utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym.
6. Śmierci.

§ 22

Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu Zarząd towarzystwa przesyła zawiadomienie na piśmie. Od decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Ostateczną decyzję podejmuje Walne Zebranie Członków.


Rozdział IV
Władze towarzystwa§ 23

Władzami towarzystwa są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 24

Kadencja wszystkich władz wybieralnych towarzystwa trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

§ 25

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą towarzystwa.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 26

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku, w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się na podstawie uchwały Zarządu.
3. O terminie, miejscu oraz przewidywanym porządku obrad Zarząd zawiadamia pisemnie członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

§ 27

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd towarzystwa na podstawie:
1. Podjętej uchwały.
2. Na wniosek 1/5 członków zwyczajnych towarzystwa.
3. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 28

1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
- członkowie zwyczajni i honorowi z głosem decydującym,
- członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.
2. Walne Zebranie Członków jest prawomocne przy obecności 1/2 członków uprawnionych do głosowania. W przypadku nie zebrania wymaganej liczby członków zwołuje się po 15 minutach Walne Zebranie Członków w drugim terminie.
3. Walne Zebranie Członków w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów. Głosowanie jest jawne.

§ 29

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Wybór i odwołanie wszystkich władz towarzystwa.
2. Uchwalanie Statutu i zmian w Statucie.
3. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności władz towarzystwa.
5. Uchwalanie budżetu towarzystwa.
6. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.
7. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków towarzystwa lub jego władze.
8. Podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
10. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§ 30

1. Zarząd jest powołany do kierowani całą działalnością towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zarząd składa się z od 5 do 7 członków wybieranych w tajnym głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków.
3. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza i członków.
4. W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia członkostwa poszczególnych członków Zarządu, pozostali jego członkowie mogą uzupełnić skład Zarządu, jednak w ilości nieprzekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 31

Zarząd odbywa swe posiedzenia, co najmniej raz w miesiącu i załatwia wszelkie sprawy związane z działalnością towarzystwa.

§ 32

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Zarządzanie majątkiem towarzystwa.
2. Zwołanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.
3. Wykonywanie uchwał Walnych Zebrań Członków i załatwianie wszelkich czynności nienależących wyłącznie do kompetencji Walnego Zebrania Członków.
4. Opracowywanie budżetu i sporządzanie bilansu.
5. Organizowanie odczytów, wykładów, sesji naukowych i popularnonaukowych.
6. Przygotowywanie różnego rodzaju wystaw.
7. Tworzenie komisji, sekcji, klubów itp. dla wykonania specjalnych lub stałych zadań, zatwierdzanie ich regulaminów.
8. Przygotowywanie do druku czasopisma, rozpraw, albumów, roczników, periodyków, książek, tomików wierszy, rycin, kart widokowych, ilustracji o znajdujących się w mieście i regionie zabytkach mających wartość artystyczną, historyczną lub naukową.
9. Prowadzenie bieżącej kroniki wydarzeń i działań towarzystwa.
10. Występowanie do odpowiednich władz z wnioskami i propozycjami.
11. Czuwanie nad przestrzeganiem Statutu przez członków towarzystwa.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie wpisania i skreślenia z listy członków towarzystwa.
13. Reprezentowanie towarzystwa na zewnątrz.
14. Gospodarowanie funduszami i majątkiem towarzystwa, w tym pobieranie składek członkowskich.
15. Zaciągania w imieniu towarzystwa zobowiązań finansowych.

§ 33

1. Do powzięcia uchwał przez Zarządu wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny, zaś na żądanie 1/3 członków w sposób tajny. W razie równej ilości głosów decyduje głos prezesa.


§ 34

Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością towarzystwa.

§ 35

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybieranych w tajnym głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków.
2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i członka.

§ 36

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola działalności towarzystwa, szczególnie gospodarki finansowej i systematycznego opłacania składek członkowskich.
2. Przedstawienie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania z przeprowadzonej rewizji z oceną działalności i ewentualnymi zaleceniami do dalszej pracy Zarządu.
3. Składanie wniosków o absolutorium dla władz towarzystwa.
4. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 37

W przypadku ustąpienia lub wygaśnięcia członkostwa członków Komisji Rewizyjnej jej skład jest uzupełniany w tajnym głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków.


Rozdział V
Majątek i fundusze towarzystwa


§ 38

Majątek i fundusze towarzystwa powstają:
1. Ze składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie Członków.
2. Ze sprzedaży własnych wydawnictw.
3. Z darowizn, spadków i zapisów.
4. Z dotacji lub kwot otrzymywanych od członków wspierających.

§ 39

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie towarzystwa.

§ 40

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku towarzystwa podejmuje Zarząd.

§ 41

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.


Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie się towarzystwa


§ 42

1. Zmiana statutu oraz rozwiązanie się towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej co najmniej ilością 2/3 głosów w przypadku zmiany statutu i rozwiązania się towarzystwa, przy obecności przynajmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
2. W razie rozwiązania się towarzystwa Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku towarzystwa i powoła komisję likwidacyjną.